REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GABCIUCH.PL

 

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy działający pod adresem http://gabciuch.pl, prowadzony jest przez:

Gabciuch Gabriela Wajda-Żydzik

Lutoryż 111

36-040 Boguchwała

KONTAKT:

e-mail: sklep@gabciuch.pl

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient/Kupujący/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego gabciuch.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://gabciuch.pl/, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Gabciuch Gabriela Wajda-Żydzik, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://gabciuch.pl/,.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript

 • włączona obsługa JavaScript

 • włączona obsługa plików Cookies

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu gabciuch.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Gabciuch Gabriela Wajda- Żydzik może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • nieprawidłowo/niekompletnie wypełnieni formularz zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)

 • nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności “z góry”)

 • nie odbierze przesyłki

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

V. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową gabciuch.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia,

 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 • wybranej metody płatności,

 • wybranego sposobu dostawy,

 • przewidywanego czasu dostawy,

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Gabciuch Gabriela Wajda-Żydzik Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez gabciuch.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)


VI. TOWAR NA ZAMÓWIENIE

1. Towar na zamówienie, to towar znajdujący się w zakładce BIBELOTKA lub z tytułem zawierającym tę nazwę.

2. Aby zamówić rzecz, należy zakupić ją za pośrednictwem sklepu www.gabciuch.pl  i opłacić - dane do wpłaty zostaną podane w mailu (można również złożyć zamówienie mailowo - sklep@gabciuch.pl dane do wpłaty zostaną podane w wiadomości).

3. W związku z tym, że większość rzeczy zamawiana jest z hurtowni, może zdarzyć się sytuacja, że towar okaże się być niedostępny. Wówczas w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany wiadomością e-mail lub za pośrednictwem Facebooka o braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części i dacie wysyłki. W razie dokonania płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniami kupującego, przysługuje mu prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez poinformowanie sklepu w ciągu 24h o tym fakcie mailowo - sklep@gabciuch.pl lub w wiadomości prywatnej na FB (Gabriela Wajda). W przypadku braku kontaktu w określonym terminie zamówienie częściowe zostanie zrealizowane.

4. Wszystkie pytania na które odpowiedzi nie zostały znalezione w regulaminie należy zgłaszać do mailowo - sklep@gabciuch.pl (odpowiedzi udzielane są w ciągu max. 3 dni).

VII. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Paczkomatów.

Koszty dostawy podane są na stronie : Wysyłka / Koszty wysyłki. Dodatkowo termin i koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zakupu oraz na prośbę klienta wystawienie rachunku (nie wystawiamy paragonów ani faktur VAT!).

3. Zamówienia realizowane są w weekendy.

 

VIII. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 • przelewem na numer konta bankowego (mBank) 13 1140 2004 0000 3802 7448 2286

                                                        

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą na adres Gabciuch Gabriela Wajda-Żydzik, Lutoryż 122, 36-040 Boguchwała lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@gabciuch.pl)

Przykładowy formularz odstąpienia można pobrać TUTAJ.

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Płatności zwracamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazane przez Państwa konto.

W przypadku odstąpienia od umowy prosimy niezwłocznie odesłać Towar na adres: Gabriela Wajda-Żydzik, Lutoryż 122, 36-040 Boguchwała (nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy).

 

X. REKLAMACJE

1. Gabciuch.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepu Gabriela Wajda-Żydzik, Lutoryż 122, 36-040 Boguchwała lub mailowo na adres sklep@gabciuch.pl.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni.

 

XI. NEWSLETTER

1.Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego Gabciuch.pl na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

2.W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego Gabciuch.pl.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników sklepu.

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Gabriela Wajda-Żydzik, Lutoryż 122, 36-040 Boguchwała .

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies”.

5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

6. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu realizacji zamówienia lub kontaktu w jego sprawie.

7. Dane osobowe pozostawione w sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Wyjątkiem są w niektórych przypadkach zakupy na zamówienie z hurtowni (przekazanie danych do pośredniaka, w celu realizacji zamówienia)

8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. W sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie ze strony internetowej GABCIUCH.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych)

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).